31 January, 2023

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท เจ็นโฟสิส จำกัด

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท เจ็นโฟสิส จำกัด ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ 6 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ นายแพทย์สาครินทร์ บุญบรรเจิดสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ็นโฟสิส จำกัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) และ นายสมรรถพล วิทวัสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เจ็นโฟสิส จำกัด ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ซึ่งการลงนามในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ สร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
Tag: iNT, MOU, Genfosis